Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

Zpráva o transformaci Nadace F. X. Šaldy

Podobně jako lidé a knihy, také nadace mají své osudy. Mnohdy ovšem značně strastiplné a pohnuté; zvláště tehdy, zasáhne-li do nadzemského řízení osudu ruka úředníka, neřku-li přímo soudního aparátu. Následující řádky nutno chápat jako informaci, ale také jako další ukázku spletitého stavu soudní byrokracie, s níž má takřka každý tak či onak nějakou zkušenost.

V roce 1994 dr. Jan Lukeš, tehdejší místopředseda Společnosti F. X. Šaldy, inicioval a plně realizoval myšlenku udílet pravidelně cenu, která by zhodnocovala a svým způsobem také hierarchizovala dění v soudobé umělecké kritice. Ve spolupráci s předsedou Šaldovy společnosti dr. Emanuelem Mackem založili nadaci, jejímž zřizovatelem byla Společnost F. X. Šaldy. Jejím posláním bylo „udělovat Cenu F. X. Šaldy za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky a publicistiky“. J. Lukeš jako ředitel nadace zajistil vypracování stanov nadace, její úřední registraci a hlavně úplné organizační zajištění předání Ceny F. X. Šaldy. Finančně cenu podpořila nakladatelství Atlantis a TORST, zejména však Komerční banka, která prostřednictvím svého pracovníka a příznivce Společnosti F. X. Šaldy ing. Pražáka poskytla takovou částku, jež umožnila bezproblémové pravidelné udílení ceny.

Cena F. X. Šaldy byla poprvé předána na počátku roku 1995. Na základě rozhodnutí odborného grémia se jejími laureáty stali literární kritici Josef Vohryzek a Milan Jungmann. Předání ceny proběhlo v pražské Viole a setkalo se s pozitivním přijetím odborné veřejnosti a se značným mediálním zájmem. V dalších letech pak byla cena udělena teatrologovi a publicistovi Vladimíru Justovi (1996), filmovému kritiku a historiku Jiřímu Cieslarovi (1997) a hudebnímu kritiku Lubomíru Dorůžkovi (1998). Ačkoli Cena F. X. Šaldy nikdy nedosáhla takové výše jako např. cena Seifertova či Čapkova (o státní ceně nemluvě), lze říci, že si v poměrně krátké době vybudovala své nezpochybnitelné místo na české kulturní scéně a stala se v dobrém slova smyslu „rodinným stříbrem“ Společnosti F. X. Šaldy.

Ale vše jednou končí... Podobně jako celá řada dalších nadací, i Šaldova nadace byla nucena na konci roku 1998 projít transformací na nadační fond, a to podle ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Na základě požadavků nového zákona a po dohodě byla sestavena ze členů výboru Společnosti F. X. Šaldy „transformační“ správní rada, která měla za úkol provést transformaci a připravit opětné udělení Ceny F. X. Šaldy. Jejím předsedou se stal dr. Vladimír Binar, členy dr. Michael Špirit a dr. Jan Wiendl, revizorem dr. Luboš Merhaut. Po právních konzultacích byly sestaveny nové stanovy, které odpovídaly požadavkům příslušného zákona, a ty byly spolu s výpisy z trestního rejstříku a dalšími náležitostmi předány v řádném termínu Krajskému obchodnímu soudu v Praze, jenž měl rozhodnout o zápisu do nadačního rejstříku.

4. 5. 1999 však správní rada obdržela zamítavé soudní stanovisko, odůvodněné údajnou chybou v uvedení „hodnoty na vkladu“. Nové stanovy Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy totiž uváděly v souladu se zákonem kompletní sumu, která byla ke dni transformace na účtu Nadace F. X. Šaldy; soudkyně však požadovala uvedení tzv. „vkladu zřizovatele“ – čili sumu, kterou nadaci věnovala v roce 1994 Komerční banka a která byla pochopitelně – díky sponzorům, úrokům apod. - za pět let značně navýšená.

7. 5. 1999 byla svolána správní rada nadačního fondu a rozhodla se požadavku soudkyně vyhovět. Upravila problematické místo stanov a celou věc předala v řádném termínu prostřednictvím odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. A nastalo čekání…

Omezeni laickým přístupem ve věcech soudních a inspirováni lidovou moudrostí, která velí nedráždit medvěda, pokud dřímá, čekali jsme na rozhodnutí soudu takřka celý rok. Poté jsme se odhodlali k písemným urgencím, na které jsme obdrželi shodnou odpověď – věc transformace atd. … je v řízení.

Teprve v dubnu 2001 svitla naděje v odpovědi na poslední urgenci, kde nám bylo sděleno, že Vrchní soud v Praze „ve shora uvedené věci“ rozhodl dne 27. 3. 2001 a spis dne 28. 3. 2001 vrátil Městskému soudu v Praze“. Jak soud rozhodl, to jsme se dověděli v květnu 2001. Tehdy dorazil doporučený dopis s usnesením Vrchního soudu, kterým se „zrušuje usnesení soudu prvního stupně a věc se mu vrací k dalšímu řízení“. Vrchní soud totiž shledal rozhodnutí, které zamítlo zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku, chybným. S usnesení vybírám: „Povinnou náležitostí upraveného statutu v případě transformace nadace na nadační fond podle § 35 odst. 1. nad. zákona proto zásadně je majetkový vklad dosavadní nadace do nadačního fondu, nikoli majetkový vklad zřizovatelů.“

Proti tomuto rozhodnutí, které bohužel potvrdilo skutečnost, že udílení Ceny F. X. Šaldy de facto tři roky stagnovalo nikoli kvůli naší chybě, nýbrž vzhledem k chybnému rozhodnutí soudu prvního stupně, se už naštěstí nedalo odvolat. Po vyřízení všech formalit a náležitostí nám bylo doručeno v říjnu 2001 usnesení Městského (dříve Krajského) soudu v Praze, kterým se Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy s konečnou platností zapisuje do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

Na základě tohoto rozhodnutí se „transformační“ správní rada vzdala svých funkcí a převedla ke dni 19. 12. 2001 své pravomoci na novou správní radu ve složení doc. dr. Jiří Brabec, mgr. Zbyněk Sedláček, dr. Daniel Vojtěch (předseda) a ing. Zdeněk Brich (revizor). Nová správní rada učinila urychlené a podstatné organizační kroky vedoucí k znovuobnovení udílení Ceny F. X. Šaldy. Předseda správní rady svolal odborné grémium, které rozhodlo o dalším, v pořadí již šestém laureátu Ceny F. X. Šaldy. Stal se jím dramaturg, esejista a překladatel Karel Kraus. Cena mu byla předána 10. dubna 2002 v pražském Mánesu. Sedmým laureátem Ceny F. X. Šaldy - za rok 2002 - se stal filozof a filmový kritik Karel Thein, osmým, za rok 2003, filozof Zdeněk Vašíček. Laureátem Ceny F. X. Šaldy za rok 2004 - v pořadí devátým - je literární historik a kritik Jiří Opelík (cenu převzal 20. dubna 2005 v Mánesu).

Od ročníku 2005 o ceně rozhoduje nová správní rada ve složení Libuše Heczková (předsedkyně), Martina Pachmanová, Roman Musil, Petr Šedý na základě doporučení odborného grémia ve složení dr. Barbara Topolová (předsedkyně - Divadelní ústav), doc. Ivan Havel (CTS UK), doc. Jiří Pelán (FF UK), dr. Hana Rousová (Galerie hl. m. Prahy), dr. Alena Nádvorníková, prof. Marek Kopelent (HAMU), dr. Libuše Heczková (FF UK). Laureátem Ceny F. X. Šaldy za rok 2005 - v pořadí desátým – se stala historička umění Jarmila Vacková (cenu převzala 19. dubna 2006 v Mánesu). Jedenáctým nositelem Ceny je literární kritik Jan Štolba.

Jan Wiendl
Předseda Společnosti F. X. Šaldy