Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy

 F.X.Šalda  |  Společnost F.X.Šaldy  |  Nadační fond Společnosti F.X.Šaldy  |  Laureáti  |

AKTUALITY

Cena F. X. Šaldy za rok 2013 byla udělena Martině Pachmanové

Na základě dvoukolové volby bylo zvoleno, že letošní cenu obdrží Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády.

Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2013

Na cenu F. X. Šaldy za rok 2013 byli nominováni Martina Pachmanová , Viktor Šlajchrt, Kateřina Svatoňová a Tomáš Wintr.

Cena se bude udělovat 23. června 2014 od 17:00 v prostorech Sovových mlýnů, v Museu Kampa pod záštitou nadace Jana a Medy Mládkovýchza účasti JUDr. Jiřího Pospíšila. Slavnostní předávání provází básník Jaromír Typlt.

Sponzoři

Statut Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy

I.Úvodní ustanovení

1) Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy (dále NF SFXŠ) zřídilo občanské sdružení Společnost F. X. Šaldy (se sídlem na katedře české literatury a literární vědy FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1; IČO 539309) dne 8. 11. 1994 podle § 20b a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 509/1991 Sb. jako Nadaci Společnosti F. X. Šaldy zakládací listinou ze dne 8. 11. 1994 registrovanou dne 9. 12. 1994 Obvodním úřadem v Praze 10, pod č. reg. 104.
2) V souvislosti s vydáním zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, v souladu s ustanovením § 35 citovaného zákona transformovala se dosavadní Nadace Společnosti F. X. Šaldy na Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy, který byl zapsán 18. září 2001 do nadačního rejstříku vedeného v oddílu N, vložce č. 415 u Městského soudu v Praze.
3) Účelem NF SFXŠ je zřídit a udělovat Cenu F. X. Šaldy (dále jen CFXŠ) za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky (srov. dále bod IV).
4) Zřizovatel NF SFXŠ, tedy Společnost F. X. Šaldy reprezentovaná svým výborem, stanovuje statut NF SFXŠ, cíl a formy její činnosti a schvaluje její hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

II. Název a sídlo nadačního fondu

1) Název: Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy
2) Sídlo: Ústav české literatury a lit. vědy FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
3) Identifikační číslo: 61387541

III. Majetek, finanční zdroje a způsob hospodaření NF SFXŠ

1) Majetkový vklad zřizovatele činí 100. 000 Kč. (slovy: sto tisíc korun českých)
2) Dalšími finančními zdroji NF SFXŠ jsou dary, dobrovolné příspěvky fyzických i právnických osob.
3) Náklady související se správou NFSFXŠ a s udělováním CFXŠ jsou hrazeny z majetku NF SFXŠ. Tyto náklady zahrnují zejména:
- náklady na udržení a zhodnocení majetku NF SFXŠ
- náklady na propagaci NF SFXŠ a CFXŠ
- náklady spojené s realizací CFXŠ, především se slavnostním předáváním CFXŠ
4) Veškeré provozní náklady nesmějí převýšit hodnotu majetku NF SFXŠ podle jeho stavu k 31. 12. téhož roku.

IV. Cena F. X. Šaldy a podmínky jejího udělování

1) Cena F. X. Šaldy (CFXŠ) je oceněním vynikajících výkonů v oblasti veškeré umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební aj.), významných edičních počinů a prací uměleckohistorických. Cena se uděluje fyzickým osobám za kritická díla (soubor děl) publikovaná knižně, časopisecky a v denním tisku nebo jakýmkoliv masmediálním způsobem v běžném kalendářním roce. Při udělení CFXŠ lze přihlédnout k celoživotnímu dílu oceněného autora. CFXŠ může být udělena komukoliv bez ohledu na státní příslušnost.
2) O udělení CFXŠ rozhoduje správní rada NF SFXŠ na základě návrhů členů odborného grémia a nejširší odborné veřejnosti. CFXŠ na základě tohoto rozhodnutí uděluje správní rada nadace vždy za díla publikovaná v předchozím kalendářním roce, případně se k němu jinak vztahující.
3) CFXŠ se vyhlašuje každoročně, pokud správní rada neurčí jinak. Takové rozhodnutí však podléhá schválení výborem Společnosti F. X. Šaldy.
4) Odborná kritéria a podmínky pro udělení CFXŠ zveřejňuje správní rada NF SFXŠ při vyhlášení ceny na daný kalendářní rok. Tato kritéria a podmínky a jejich případné změny schvaluje výbor Společnosti F. X. Šaldy.
5) CFXŠ je finanční, o její konkrétní výši každoročně rozhoduje správní rada NF SFXŠ. V každém roce se uděluje jedna cena, kterou je možné rozdělit mezi několik oceněných autorů, případně je možné cenu za příslušný rok neudělit.

V. Orgány NF SFXŠ

1) Správními orgány NF SFXŠ jsou:
- správní rada NF SFXŠ
- revizor
Odborným orgánem NF SFXŠ je:
- odborné grémium NF SFXŠ
2) Správní rada NF SFXŠ je nejméně tříčlenná. Jmenuje ji (případně doplňuje) na návrh dosavadní správní rady výbor Společnosti F. X. Šaldy na základě hlasování svých členů. Členství ve správní radě nesmí přesáhnout dobu tří let. Správní rada si volí svého předsedu. Předseda správní rady NF SFXŠ je členem odborného grémia, zastupuje NF SFXŠ navenek, řídí její činnost, organizuje a řídí činnost odborného grémia, zodpovídá za činnost NF SFXŠ výboru Společnosti F. X. Šaldy a podává zprávu o právě ukončeném ročníku CFXŠ včetně výsledků hospodaření NF SFXŠ valné schůzi Společnosti F. X. Šaldy. Správní rada může být rozšířena o čestné členy, kteří se mohou zúčastňovat schůzí správní rady NF SFXŠ a musí jim být uděleno slovo, požádají-li o něj; nemohou však hlasovat ani jednat navenek jménem zvolené správní rady NF SFXŠ.
3) Správní rada NF SFXŠ zajišťuje finanční zdroje NF SFXŠ, jmenuje odborné grémium NF SFXŠ. Na základě návrhů odborného grémia stanovuje odborná kritéria a podmínky pro udělení CFXŠ, vyhlašuje a uděluje CFXŠ a rozhoduje o její finanční výši.
4) Činnost NFSFXŠ a její hospodaření kontroluje revizor jmenovaný výborem Společnosti F. X. Šaldy. Zprávu o činnosti a hospodaření NF SFXŠ předkládá výboru a valné hromadě Společnosti F. X. Šaldy.
5) Odborné grémium NF SFXŠ podává návrhy na udělení CFXŠ, navrhuje změny a doplňky v odborných kritériích při udělování CFXŠ. Grémium působí vždy v příslušném kalendářním roce, člen odborného grémia může být jmenován nejvýše na tři po sobě následující období. Odborné grémium je nejméně pětičlenné. Předseda správní rady NF SFXŠ je ze své funkce plnoprávným členem odborného grémia.
6) Funkce ve všech orgánech NF SFXŠ jsou čestné.
7) O obsahu jednání správní rady a odborného grémia se pořizuje zápis, který svým podpisem ověřuje předseda správní rady NF SFXŠ. Každý člen příslušného orgánu dostává jeden stejnopis zápisu, jeden stejnopis poskytuje předseda NF SFXŠ předsedovi výboru Společnosti F. X. Šaldy.

VI. Podpisové a jednací právo NF SFXŠ

1) Jménem NF SFXŠ jedná správní rada, která je statutárním orgánem NF SFXŠ.
2) Za správní radu jedná navenek jménem nadačního fondu předseda správní rady samostatně.
3) Jako zástupci mohou za nadační fond jednat i další členové správní rady, zmocnění udělením písemné plné moci, podepsané předsedou správní rady.

VII. Zrušení a zánik NF SFXŠ
1) NF SFXŠ může zaniknout podle § 7 zákona 227/1997 Sb., a to: a) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem; b) rozhodnutím soudu o zrušení.
2) Zániku nadačního fondu předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Důvody, podmínky a způsob zrušení nadačního fondu stanoví zákon.
3) Nepřejde-li celé jmění nadačního fondu na právního zástupce, provede se likvidace. Likvidátora jmenuje správní rada. Pro likvidaci nadačního fondu se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku pro likvidaci obchodní společnosti § 70 a násl..

VIII. Přechodná ustanovení

1) Řádnými členy správní rady Nadace F. X. Šaldy byli při založení Nadace Společnosti F. X. Šaldy (8. 11. 1994) jmenováni:
PhDr. Jan Lukeš, ředitel NFXŠ,předseda správní rady
ing. Bořivoj Pražák, člen správní rady
PhDr. Jitka Uhdeová, členka správní rady
Viktor Stoilov, člen správní rady
ing. Lucie Dlouhá, revizor
2) Členy správní rady transformovaného Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy byli dne 11. 12. 1998 jmenováni:
PhDr. Vladimír Binar, předseda správní rady
Mgr. Michael Špirit, člen správní rady
Mgr. Jan Wiendl, člen správní rady
Revizorem NF SFXŠ byl jmenován:
PhDr. Luboš Merhaut, CSc.
3) Dne 19. 12. 2001 byli členy Správní rady NF SFXŠ jmenováni:
Doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
Daniel Vojtěch, Ph.D. (9. 1. 2002 zvolen předsedou Správní rady NFSFXŠ)
Mgr. Zbyněk Sedláček
Ing. Zdeněk Brich (revizor)

IX. Závěrečná ustanovení

1) Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou.
2) Nadační fond jako právnická osoba vzniká zápisem do nadačního rejstříku vedeného příslušným soudem.
3) Tento statut NF SFXŠ schválil na svém jednání výbor Společnosti F. X. Šaldy po dohodě se správní radou Nadace Společnosti F. X. Šaldy dne 11. 12. 1998 s tím, že platnosti a účinnosti nabývá tento statut dnem zápisu nadačního fondu do rejstříku vedeného příslušným soudem a současně pozbývá platnosti statut Nadace Společnosti F. X. Šaldy ze dne 8. 11. 1994.
V Praze 19. 12. 2001
PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. předseda Společnosti F. X. Šaldy
Daniel Vojtěch, Ph.D. předseda Správní rady NF Společnosti F. X. Šaldy